Γραπτή εξέταση με τα εργαλεία Ασκήσεις ή Εργασίες του Eclass και ταυτόχρονη επιτήρηση μέσω του Skype for Business

Κατάλληλο για : Γραπτή Εξέταση σε μικρές ομάδες
Απαιτούμενα εργαλεία : Eclass και SFB

Διαδικασία Εξέτασης

Η εξέταση μπορεί να λάβει διάφορες μορφές, προσομοιάζει σε μεγαλύτερο βαθμό τις παραδοσιακές εξετάσεις και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μαθήματα με μεγάλο ή μικρό πλήθος φοιτητών. Η εξέταση αυτή θα πρέπει να γίνει με χρήση της πλατφόρμας exams.eclass. Η εξέταση μπορεί να αφορά στα εξής σενάρια ή τον συνδυασμό τους:

  • Απαντήσεις σε ερωτήσεις κλειστού τύπου με χρήση του εργαλείου “Ασκήσεις” του exams.eclass.
  • Απαντήσεις σε ερωτήσεις ανοικτού τύπου – ανάπτυξης, με χρήση του εργαλείου “Εργασίες” του exams.eclass.

Επιτήρηση

Για την επιτήρηση του μαθήματος θα χρησιμοποιηθεί το εργαλείο Skype for Business. Η εποπτεία των εξεταζομένων μπορεί να είναι είτε συνεχής είτε δειγματοληπτική. Οι εξεταζόμενοι θα πρέπει να είναι συνδεδεμένοι στο SFB σε ολιγομελείς ομάδες, η κάθε μια από τις οποίες παρακολουθείται από επιτηρητές. Ο επιτηρητής μπορεί να παρακολουθεί μέχρι 5 άτομα στην οθόνη του. Ο επιτηρητής μπορεί να ζητήσει σε κάθε στιγμή της διαδικασίας να ανοίξει η κάμερα του φοιτητή (εάν δεν είναι ήδη ανοικτή) και να επιδειχθεί η φοιτητική του ταυτότητα.

Ο διαχωρισμός των ομάδων μπορεί να γίνει με το εργαλείο “ομάδες χρηστών” του eclass. Κάθε ομάδα θα πρέπει να πάρει ξεχωριστό Link επιτήρησης και μπορεί να χρησιμοποιηθούν οι  ίδιες τεχνικές που αναφέρθηκαν και στην προφορική εξέταση. https://sfb.sites.upnet.gr/exams/group-sfb-exams/ και https://sfb.sites.upnet.gr/exams/sfb-sg-exams/

Το παραπάνω σενάριο επιτήρησης αποτελεί πρόταση της ομάδας υποστήριξης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του Τμήματος Δικτύων, και σε καμία περίπτωση δεν είναι δεσμευτικό για τους διδάσκοντες.