Σενάριο V : Γραπτή εξέταση με το εργαλείο Ασκήσεις του Eclass

Κατάλληλο για : Γραπτή Εξέταση
Απαιτούμενα εργαλεία : Eclass

Περιγραφή

Το προτεινόμενο σενάριο είναι κατάλληλο για γραπτή εξέταση με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής αλλά και συνδυασμό με θέματα ανάπτυξης. Το εργαλείο “Ασκήσεις” του exams.eclass επιτρέπει δημιουργία ερωτήσεων σωστού – λάθους, ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ερωτήσεις συμπλήρωσης κενού, σύντομης ανάπτυξης, κ.λπ.). Ο εξεταστής θα πρέπει να αναπτύξει βάση ερωτήσεων από τις οποίες αντλούνται τυχαία τα προς εξέταση θέματα για κάθε εξεταζόμενο, ώστε να αποφεύγεται η “αντιγραφή”. Η απάντηση στις ερωτήσεις δεν θα πρέπει να είναι εύκολο να βρεθεί στο σύντομο χρόνο που διατίθεται με απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο. Οι ερωτήσεις θα πρέπει να είναι σαφώς διατυπωμένες. Συνίσταται να ελεγχθούν ως προς τη σαφήνεια και τη δυσκολία τους, από τρίτους, πριν χρησιμοποιηθούν για την εξέταση. Ένα πλεονέκτημα της μεθόδου αυτής είναι ότι ερωτήσεις κλειστού τύπου διορθώνονται αυτόματα από το σύστημα και ο βαθμός της εξέτασης μπορεί να κοινοποιηθεί στον εξεταζόμενο αμέσως μετά τη λήξη της εξέτασης. Η εξέταση αυτή μπορεί να διαρθρωθεί σε μικρές διαδοχικές εξετάσεις για κάθε ενότητα του μαθήματος που χρονοπρογραμματίζονται μέσω του εργαλείου “Ασκήσεις”. Ο χρόνος που διατίθεται για την απάντηση στις ερωτήσεις θα πρέπει να είναι καθορισμένος (πχ 10′ για μια ομάδα 10 ερωτήσεων). Είναι σκόπιμο τα ερωτήματα να καλύπτουν το σύνολο της εξεταζόμενης ύλης. Τέλος μπορεί να συνδυαστεί με προφορική εξέταση πάνω στις απαντήσεις του εξεταζόμενου φοιτητή.

Κατηγορίες Ερωτήσεων

Αρχικά δημιουργήστε τις κατηγορίες ερωτήσεων που θέλετε να υποβάλετε στους φοιτητές σας. Συνιστάται κάθε κατηγορία να είναι και μια ενότητα του μαθήματος. Σε περίπτωση συνδιδασκαλίας μπορεί κάθε κατηγορία να περιλαμβάνει τις ερωτήσεις κάθε διδάσκοντα.

1 Επιλέξτε από το μενού το εργαλείο ασκήσεις και στη συνέχεια Νέα Κατηγορία.

2 Προσθέστε τις κατηγορίες που επιθυμείτε και πατήστε Υποβολή. Επαναλάβετε τη διαδικασία για όσες κατηγορίες επιθυμείτε να εισάγετε.

Τράπεζα Ερωτήσεων

Σε αυτό το βήμα θα πρέπει να δημιουργήσετε τράπεζα θεμάτων από την οποία θα ζητήσετε να αντλεί τις ερωτήσεις της η κάθε άσκησης.

1 Από το μενού επιλέξτε το εργαλείο Ασκήσεις και στην συνέχεια επιλέξτε τράπεζα θεμάτων.

2 Στο επόμενο παράθυρο επιλέξτε Νέα ερώτηση.

3 Στη φόρμα που εμφανίζεται συμπληρώστε τα στοιχεία ερώτησης.

 1. Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία θα ανήκει η ερώτηση σας. (από αυτές που φτιάξατε στο προηγούμενο βήμα)
 2. Εισάγετε το όνομα της ερώτησης και αν επιθυμείτε ένα προαιρετικό σχόλιο.
 3. Εν συνεχεία επιλέξτε τον τύπο της ερώτησης. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι:
 4. Η διαδικασία δημιουργίας μιας νέας ερώτησης ολοκληρώνεται επιλέγοντας το κουμπί Εντάξει.

Επαναλάβετε τη διαδικασία για όλες τις ερωτήσεις που θέλετε να εισάγετε στην τράπεζα ερωτήσεων.

Τύποι Ερωτήσεων

Καθορίστε την εκφώνηση της ερώτησης και συμπληρώστε τις απαντήσεις της. Εάν επιθυμείτε να προσθέσετε περισσότερες απαντήσεις εκτός από τις δυο υπάρχουσες απλά επιλέξτε το σύνδεσμο Προσθήκη Απαντήσεων (+απαντ) ο οποίος βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης. Για να αφαιρέσετε μια ήδη υπάρχουσα ερώτηση ακολουθείστε την αντίστροφη διαδικασία. Εν συνεχεία συμπληρώστε όλες τις απαντήσεις και εισαγάγετε εάν επιθυμείτε ένα προαιρετικό σχόλιο.

Έπειτα μαρκάρετε τη σωστή απάντηση και εισάγετε το βαθμό της (δυνατότητα αρνητικής βαθμολόγησης σε περίπτωση λανθασμένης απάντησης). Τέλος πατήστε το σύνδεσμο Δημιουργία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Καθορίστε την εκφώνηση της ερώτησης και συμπληρώστε τις απαντήσεις της. Εάν επιθυμείτε να προσθέσετε απαντήσεις εκτός από τις δυο υπάρχουσες απλά επιλέξτε ”+απαντ.” (για την αφαίρεση ακολουθείστε την αντίστροφη διαδικασία). Εν συνεχεία συμπληρώστε όλες τις απαντήσεις και εισαγάγετε εάν επιθυμείτε ένα προαιρετικό σχόλιο.

Μαρκάρετε τις σωστές απαντήσεις και εισάγετε τους βαθμούς τους. Τέλος πατήστε το σύνδεσμο Δημιουργία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Στόχος αυτού του τύπου των επερωτήσεων είναι να συμπληρωθεί από τους εκπαιδευόμενους το κενό με ανάλογη έκφραση (αυστηρή ή χαλαρή ταυτοποίηση). Εισάγετε την ερώτηση και εν συνεχεία καθορίστε την έκφραση η οποία αντιστοιχεί στην απάντηση της. Μέσα στα κενά ([ ]) συμπεριλάβετε την απάντηση την οποία θα κληθούν οι εκπαιδευόμενοι να συμπληρώσουν.

Εν συνεχεία πατήστε Επόμενο και καθορίστε στο επόμενο βήμα τον βαθμό της ερώτησης.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται πατώντας το σύνδεσμο Δημιουργία.

Σε αυτή την κατηγορία ερωτήσεων οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να συνδυάσουν -ταιριάξουν στοιχεία από δυο σύνολα. Για την δημιουργία μιας ερώτησης ταιριάσματος αρχικά ορίζουμε την ερώτηση. Εν συνεχεία στις δυο στήλες αντιστοιχούμε τις απαντήσεις. Έτσι θα πρέπει να καθορίστε τις απαντήσεις για την στήλη Α και να τις αντιστοιχίσετε με τη στήλη Β. Το ίδιο επαναλάβετε και για τις απαντήσεις της στήλης Β. Τέλος καθορίστε το βάρος για την κάθε ερώτηση.

Η διαδικασία ολοκληρώνετε πατώντας το σύνδεσμο Δημιουργία.

Σε αυτή την κατηγορία ερωτήσεων οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να επιλέξουν εάν η προτεινόμενη ερώτηση είναι σωστή ή λάθος.

Συμπληρώστε την ερώτηση, επιλέξτε στον τύπο ερώτησης “Σωστό- Λάθος” και ακολούθως το σύνδεσμο “Εντάξει”. Εν συνεχεία στις απαντήσεις της ερώτησης επιλέξτε εάν είναι σωστή ή λάθος και συμπληρώστε το βαθμό της ερώτησης.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται πατώντας το σύνδεσμο Δημιουργία.

Εάν επιθυμείτε να εισάγετε ερωτήσεις οι οποίες να περιέχουν ελεύθερο κείμενο επιλέξτε αυτή την κατηγορία ερωτήσεων. Για να δημιουργήσετε μια ερώτηση του συγκεκριμένου τύπου επιλέξετε την άσκηση που επιθυμείτε και έπειτα επιλέξτε νέα ερώτηση. Στην οθόνη που εμφανίζεται συμπληρώστε την ερώτηση, επιλέξτε στον τύπο “Ελεύθερου Κειμένου” και συμπληρώστε το μέγιστο βαθμό.

Δημιουργία Άσκησης

Αφού έχετε εισάγει όλες σας τις ερωτήσεις, τώρα μπορείτε να φτιάξετε ασκήσεις και να αναθέσετε ερωτήσεις σε αυτές.

1Για να δημιουργήσετε μια άσκηση επιλέξτε το κουμπί “Νέα άσκηση”.

2Στη φόρμα που εμφανίζεται συμπληρώστε μια σειρά παραμέτρων. Συγκεκριμένα θα πρέπει να ορίσετε τις παρακάτω παραμέτρους:

 1. Όνομα άσκησης: θα πρέπει να εισάγετε το όνομα της άσκησης.
 2. Περιγραφή άσκησης: Εδώ θα μπορούσατε να δώσετε κάποιες οδηγίες σε σχέση με την άσκηση. Π.χ. πόσες ερωτήσεις περιέχει, πόση ώρα έχουν οι φοιτητές στη διάθεση τους, που απευθύνονται σε περίπτωση προβλήματος κ.α.
 3. Τύπος ασκήσεων: η συγκεκριμένη επιλογή καθορίζει εάν οι ερωτήσεις της άσκησης θα εμφανίζονται όλες σε μια σελίδα ή θα εμφανίζεται μια ερώτηση ανά σελίδα. Προτείνουμε την επιλογή εμφάνιση ανά σελίδα.
 4. Έναρξη-Λήξη: Ορίστε την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συγκεκριμένης άσκησης αλλά και την ημερομηνία λήξης της.
 5. Προσωρινή αποθήκευση: Επιλέξτε τη δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης της άσκησης.
 6. Επιτρεπόμενες επαναλήψεις: Καθορίστε πόσες φορές μπορεί ο ίδιος χρήστης να επαναλάβει τη συγκεκριμένη άσκηση. Προτείνεται να θέσετε τον αριθμό 1.
 7. Τυχαίες ερωτήσεις: δηλώστε αν επιθυμείτε η άσκηση σας να επιλέγει τυχαία ένα συγκεκριμένο πλήθος ερωτήσεων από αυτές οι οποίες έχουν οριστεί πως ανήκουν στην τρέχουσα άσκηση. Η συγκεκριμένη ρύθμιση βοηθάει πολύ στην αποφυγή αντιγραφής.
 8. Απαντήσεις: επιλέξτε απόκρυψη απαντήσεων μετά το τέλος της άσκησης.
 9. Βαθμολογία: επιλέξτε απόκρυψη βαθμολογίας μετά το τέλος της άσκησης
 10. Ανάθεση σε: η συγκεκριμένη επιλογή ορίζει σε ποιες κατηγορίες εκπαιδευομένων θα είναι διαθέσιμη η παρούσα άσκηση (όλους τους εκπαιδευόμενους, συγκεκριμένους εκπαιδευόμενους, ομάδες χρηστών)
 11. Αν έχετε κάνει ομάδες χρηστών μπορείτε να επιλέξετε σε ποια ομάδα θα εμφανίζεται η άσκηση.Έτσι μπορείτε εκτός από τις τυχαίες ερωτήσεις να έχετε ακόμα ένα εργαλείο για να “ανακατέψετε” τις ερωτήσεις που θα δοθούν σε κάθε φοιτητή σας. Αυτό προϋποθέτει ότι θα πρέπει να φτιάξετε νέες ασκήσεις για τους υπόλοιπους φοιτητές σας.
 12. Με το βέλος προσθέτετε την ομάδα χρηστών στην άσκηση.
 13. Ενεργοποίηση Δυνατότητας να συνεχίζει ένας φοιτητή την άσκηση σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος (Διακοπή ρεύματος, πρόβλημα υπολογιστή, κλπ) χωρίς να απαιτείτε η προσωρινή αποθήκευση. Ο διδάσκων μπορεί να ορίζει τον μέγιστο χρόνο που επιτρέπει στους χρήστες να επανασυνδεθούν στην άσκηση.
 14.  διαδικασία συμπλήρωσης των στοιχείων της άσκησης ολοκληρώνεται επιλέγοντας το κουμπί “Δημιουργία”.

Ανάθεση Ερωτήσεων σε Άσκηση

1Αφού δημιουργήσατε την άσκηση, στη συνέχεια θα πρέπει να εισάγετε τις ερωτήσεις οι οποίες θα περιέχονται στη συγκεκριμένη άσκηση. Αυτό μπορεί να γίνει είτε δημιουργώντας μια νέα ερώτηση είτε επιλέγοντας από μια ερώτηση η οποία υπάρχει στην “Τράπεζα ερωτήσεων” που δημιουργήσατε στο προηγούμενο βήμα, είτε επιλέγοντας ερωτήσεις με συγκεκριμένα κριτήρια. Εμείς θα εισάγουμε ερωτήσεις που ανήκουν στην κατηγορία ερωτήσεων Excel που είναι και το θέμα της άσκησης που δημιουργήσαμε.

2Στη συνέχεια ζητήστε να σας φέρει το πλήθος των ερωτήσεων που επιθυμείτε από τη συγκεκριμένη κατηγορία.
Προσοχή! Για να δουλέψουν οι τυχαίες ερωτήσεις θα πρέπει το πλήθος των ερωτήσεων της κατηγορίας που θα εισάγετε στην άσκηση, να είναι μεγαλύτερο από το πλήθος των τυχαίων ερωτήσεων που ορίσατε κατά τη δημιουργία της άσκησης (στο παράδειγμα μας αυτό ήταν 3 άρα εδώ πρέπει να ορίσετε τιμή μεγαλύτερη του >3) . 

Στην επόμενη καρτέλα μπορείτε να δείτε πως εισήχθησαν οι ερωτήσεις στην άσκηση. Το σύστημα “έψαξε” στην τράπεζα ερωτήσεων και έφερε στην άσκηση 4 τυχαίες ερωτήσεις από την κατηγορία excel. Ακόμα και εδώ μπορείτε να εισάγετε κι άλλες ερωτήσεις από την τράπεζα ερωτήσεων ή να δημιουργήσετε νέες ή και να αφαιρέσετε κάποια από τις ερωτήσεις που έχετε εισάγει.

3bΕναλλακτικά μπορείτε να μεταβείτε στην τράπεζα ερωτήσεων και να διαλέξετε από εκεί συγκεκριμένες ερωτήσεις για την άσκηση σας πατώντας το σύμβολο + στο δεξί μέρος κάθε ερώτησης.

Για τις επόμενες ενότητες του μαθήματος μπορείτε να δημιουργήσετε νέες ασκήσεις επαναλαμβάνοντας την παραπάνω διαδικασία. Έτσι μπορείτε να εξασφαλίσετε ότι όλοι οι φοιτητές θα εξεταστούν ισόποσα σε όλες τις ενότητες της εξεταστέας ύλης. Μπορείτε να ορίσετε σαν ώρα έναρξη της κάθε νέας άσκησης την ώρα λήξης της προηγούμενης, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχετε ενημερώσει τους φοιτητές σας γι αυτό.

Προσομοίωση

1 Επιστρέφοντας στην αρχική οθόνη των ασκήσεων μπορείτε να δοκιμάσετε πως βλέπουν οι φοιτητές σας τις ασκήσεις στις οποίες καλούνται να εξεταστούν, επιλέγοντας τον διακόπτη στο πάνω μέρος της σελίδας.

2 Πατώντας πάνω στο όνομα της άσκησης μπορείτε να κάνετε προσομοίωση σαν να είσαστε φοιτητής ώστε να δείτε το περιβάλλον στο οποίο καλούνται να εξεταστούν οι φοιτητές σας. Αυτό περιλαμβάνει

 1.  Τις πιθανές απαντήσεις της κάθε ερώτησης
 2. Περιήγηση ανάμεσα στις ερωτήσεις
 3. Τελική Υποβολή της άσκησης (Προσοχή θα πρέπει να ενημερώσετε τους φοιτητές σας ότι:
 • ΠΡΟΣΟΧΗ: Θα πρέπει να πατήσουν «ΥΠΟΒΟΛΗ» μόνο όταν είναι έτοιμοι να υποβάλλουν οριστικά τις απαντήσεις τους. Μετά την «ΥΠΟΒΟΛΗ» δεν υπάρχει η δυνατότητα εκ νέου πρόσβασης στο διαγώνισμα.
 1. ΠΡΟΣΟΧΗ: Θα πρέπει απαραίτητα να πατήσουν «ΥΠΟΒΟΛΗ» όταν έχουν ολοκληρώσει τις απαντήσεις τους και πριν τη λήξη του διαθέσιμου χρόνου ( πχ 45 λεπτά). Η προσωρινή αποθήκευση δεν υποβάλει τις απαντήσεις για βαθμολόγηση.
 1. Το κουμπί επόμενο για ανάγνωση της επόμενης άσκησης
 2. Ο χρόνος που απομένει για την ολοκλήρωση της άσκησης.

Πλεονεκτήματα

 • Μπορεί να γίνει συνδυασμός ερωτήσεων (πολλαπλής επιλογής, ανάπτυξης κ.α.) σε κάθε εξέταση.
 • Μπορεί να δοθεί βαρύτητα σε κάθε ερώτηση.
 • Υπάρχει δυνατότητα να εμφανίζονται με τυχαία σειρά οι ερωτήσεις στους εξεταζόμενους ώστε να μην είναι εύκολη η αντιγραφή. (πχ το θέμα 2 δεν θα είναι ίδιο σε όλους)
 • Υπάρχει δυνατότητα διαχωρισμών των εξεταζόμενων φοιτητών σε ομάδες και άρα διαφορετικά θέματα σε κάθε ομάδα.
 • Υπάρχει δυνατότητα οι ερωτήσεις να εμφανίζονται σε πολλές σελίδες πράγμα που βοηθάει στην αποτροπή της αντιγραφής.
 • Υπάρχει δυνατότητα χρονικού περιορισμού της εξέτασης.

Μειονεκτήματα

Παρ’ όλο που οι κωδικοί είναι προσωπικοί για τον κάθε φοιτητή,

 1. δεν μπορούμε να αποτρέψουμε το ενδεχόμενο να δώσει κάποιος τους κωδικούς του σε άλλο άτομο για να γράψει αντ’ αυτού. (Μια λύση γι αυτό είναι συνδυασμός με προφορική εξέταση και ανοιχτή κάμερα.)
 2. μπορεί να συνυπάρχουν περισσότερα του ενός άτομα στον ίδιο χώρο,
 3. ή ακόμη και να μπορεί να γίνει αναζήτηση στον παγκόσμιο ιστό, παράλληλα με την εξέταση.

Επίσης, σε περίπτωση που συνυπάρξουν πολλές εξετάσεις παράλληλα με πληθώρα ατόμων, υπάρχει κίνδυνος η πλατφόρμα να μην μπορεί να ανταποκριθεί σε τόσες πολλές παράλληλες συνδέσεις.

Το παραπάνω σενάριο εξέτασης αποτελεί πρόταση της ομάδας υποστήριξης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του Τμήματος Δικτύων, και σε καμία περίπτωση δεν είναι δεσμευτικό για τους διδάσκοντες.