Σενάριο V : Γραπτή εξέταση με το εργαλείο Ασκήσεις του Eclass

Κατάλληλο για : Γραπτή Εξέταση
Απαιτούμενα εργαλεία : Eclass

Περιγραφή

Το προτεινόμενο σενάριο είναι κατάλληλο για γραπτή εξέταση με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής αλλά και συνδυασμό με θέματα ανάπτυξης. Το εργαλείο “Ασκήσεις” του exams.eclass επιτρέπει δημιουργία ερωτήσεων σωστού – λάθους, ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ερωτήσεις συμπλήρωσης κενού, σύντομης ανάπτυξης, κ.λπ.). Ο εξεταστής θα πρέπει να αναπτύξει βάση ερωτήσεων από τις οποίες αντλούνται τυχαία τα προς εξέταση θέματα για κάθε εξεταζόμενο, ώστε να αποφεύγεται η “αντιγραφή”. Η απάντηση στις ερωτήσεις δεν θα πρέπει να είναι εύκολο να βρεθεί στο σύντομο χρόνο που διατίθεται με απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο. Οι ερωτήσεις θα πρέπει να είναι σαφώς διατυπωμένες. Συνίσταται να ελεγχθούν ως προς τη σαφήνεια και τη δυσκολία τους, από τρίτους, πριν χρησιμοποιηθούν για την εξέταση. Ένα πλεονέκτημα της μεθόδου αυτής είναι ότι ερωτήσεις κλειστού τύπου διορθώνονται αυτόματα από το σύστημα και ο βαθμός της εξέτασης μπορεί να κοινοποιηθεί στον εξεταζόμενο αμέσως μετά τη λήξη της εξέτασης. Η εξέταση αυτή μπορεί να διαρθρωθεί σε μικρές διαδοχικές εξετάσεις για κάθε ενότητα του μαθήματος που χρονοπρογραμματίζονται μέσω του εργαλείου “Ασκήσεις”. Ο χρόνος που διατίθεται για την απάντηση στις ερωτήσεις θα πρέπει να είναι καθορισμένος (πχ 10′ για μια ομάδα 10 ερωτήσεων). Είναι σκόπιμο τα ερωτήματα να καλύπτουν το σύνολο της εξεταζόμενης ύλης. Τέλος μπορεί να συνδυαστεί με προφορική εξέταση πάνω στις απαντήσεις του εξεταζόμενου φοιτητή.

Διαδικασία Εξέτασης

1Συνδεθείτε στο eclass με τον ιδρυματικό σας λογαριασμό και επιλέξτε το μάθημα για το οποίο θέλετε να ορίσετε γραπτή εξέταση. Αν το εργαλείο δεν υπάρχει στα ενεργά εργαλεία του μαθήματος σας θα πρέπει να το ενεργοποιήσετε. Από το μενού αριστερά επιλέξτε διαχείριση μαθήματος –> Εργαλεία

2 Στη συνέχεια, επιλέξτε το εργαλείο Ασκήσεις και με το βελάκι “περάστε” το στη στήλη με τα Ενεργά Εργαλεία και πατήστε Υποβολή.

3Αφού ενεργοποιήσετε το εργαλείο, ανοίξτε τα ενεργά εργαλεία και επιλέξτε το. Στη συνέχεια πάνω δεξιά επιλέξτε το κουμπί Νέα Άσκηση, για να ξεκινήσετε την διαδικασία.

4Στο νέο παράθυρο συμπληρώστε τις γενικές πληροφορίες της άσκησης (Όνομα, Περιγραφή, Τύπος, Ημερομηνία έναρξης / Λήξης κ.α.) Είναι σημαντικό να ορίσετε χρόνο έναρξης και λήξης, διαφορετικά οι χρήστες θα μπορούν να μπουν όποτε θέλουν και να απαντήσουν.

Καλές πρακτικές

Για την περίπτωση των εξετάσεων σας προτείνουμε:

 1. Στον Τύπο των Ασκήσεων να επιλέξετε «Μία ερώτηση ανά σελίδα(στη σειρά)», ώστε να μην φαίνονται όλες οι ερωτήσεις από την αρχή, αλλά μόνο η πρώτη ερώτηση μέχρι να απαντηθεί και να προχωρήσει ο εκπαιδευόμενος στην επόμενη κοκ.
 2. Να μπει σχετικά αυστηρός χρονικός περιορισμός.
 3. Να ενεργοποιήσετε την προσωρινή αποθήκευση ώστε οι φοιτητές να μην χάνουν την άσκηση αν για κάποιο λόγο εξέλθουν απο αυτή.
 4. Επιτρεπόμενες επαναλήψεις: 1
 5. Να ενεργοποιήσετε τις Τυχαίες Ερωτήσεις
 6. Να επιλέξετε Απόκρυψη τόσο των Απαντήσεων, όσο και της Βαθμολογίας μετά το τέλος της άσκησης.

Συνίσταται να έχετε ακολουθήσει τον οδηγό Δηλώσεις πρόθεσης προσέλευσης σε εξέταση. Σε αυτή την περίπτωση προτείνεται στην επιλογή Ανάθεση σε να επιλέξετε Συγκεκριμένες ομάδες Χρηστών έτσι ώστε να έχουν πρόσβαση στα θέματα μόνο όσοι έχουν δηλώσει ότι θα συμμετέχουν στις εξετάσεις.

5 Όταν ολοκληρώσετε τις γενικές ρυθμίσεις της εξέτασης, θα οδηγηθείτε στην παρακάτω οθόνη, όπου μπορείτε να ξεκινήσετε να εισάγετε ερωτήσεις. Επιλέξετε Νέα Ερώτηση.

6Εκεί, θα πρέπει να ορίσετε την Ερώτηση και τον τύπο της ερώτησης που επιθυμείτε και να πατήσετε Εντάξει.

7Στη συνέχεια, δίνετε τις πιθανές απαντήσεις και αριστερά, σημειώνετε ποια ή ποιες είναι η σωστή/ες καθώς και τη βαθμολογία που θέλετε να έχει η κάθε απάντηση. Μπορείτε να προσθέσετε πιθανές απαντήσεις με το κουμπί +απαντ. Όταν προσθέσετε όλες τις πιθανές απαντήσεις πατήστε το κουμπί Δημιουργία για να αποθηκευτεί η ερώτηση.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην ξεχνάτε ό,τι και ερώτηση να επιλέξετε, να βάζετε βαθμολογία στην κάθε απάντηση, αλλιώς δεν θα θεωρείτε σωστή από το σύστημα και δεν θα προσμετράτε στον τελικό βαθμό.

8Αφού αποθηκεύσετε κάθε ερώτηση, επιστρέφετε στην προηγούμενη σελίδα αυτόματα όπου στο κάτω μέρος εμφανίζεται το σύνολο των ερωτήσεων που έχετε ως τώρα.

 • Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά των ερωτήσεων από τα βελάκια δεξιά.
 • Μπορείτε να διαγράψετε μία ερώτηση από το γρανάζι δεξιά.

Όταν ολοκληρώσετε, πατήστε το κουμπί επάνω δεξιά Επιστροφή για να δείτε το σύνολο των Ασκήσεων που έχετε δημιουργήσει.

Μια άλλη πρακτική είναι με δημιουργία τράπεζας θεμάτων. Από το κεντρικό μενού του εργαλείου Ασκήσεις επιλέξτε πάνω δεξιά το κουμπί Τράπεζα Θεμάτων ώστε να περάσετε εκεί όλες σας τις ερωτήσεις όπως είδαμε στα βήματα 7 &8. Στη συνέχεια Δημιουργήστε τις ασκήσεις σας και αντλήστε  ξεχωριστές ερωτήσεις από την τράπεζα θεμάτων για κάθε άσκηση.

9Αφού αποθηκεύσετε κάθε ερώτηση, επιστρέφετε στην προηγούμενη σελίδα αυτόματα όπου στο κάτω μέρος εμφανίζεται το σύνολο των ερωτήσεων που έχετε ως τώρα.

 • Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά των ερωτήσεων από τα βελάκια δεξιά.
 • Μπορείτε να διαγράψετε μία ερώτηση από το γρανάζι δεξιά.

Όταν ολοκληρώσετε, πατήστε το κουμπί επάνω δεξιά Επιστροφή.

10Μετά το τέλος της εξέτασης μπορείτε στην ίδια σελίδα:
a.  με το κουμπί Εμφάνιση να δείτε τα άτομα που απάντησαν και τα Αποτελέσματα τους
b. με το κουμπί Εξαγωγή να εξάγετε τα αποτελέσματα σε CSV αρχείο για επεξεργασία σε excel.

Πλεονεκτήματα

 • Μπορεί να γίνει συνδυασμός ερωτήσεων (πολλαπλής επιλογής, ανάπτυξης κ.α.) σε κάθε εξέταση.
 • Μπορεί να δοθεί βαρύτητα σε κάθε ερώτηση.
 • Υπάρχει δυνατότητα να εμφανίζονται με τυχαία σειρά οι ερωτήσεις στους εξεταζόμενους ώστε να μην είναι εύκολη η αντιγραφή. (πχ το θέμα 2 δεν θα είναι ίδιο σε όλους)
 • Υπάρχει δυνατότητα διαχωρισμών των εξεταζόμενων φοιτητών σε ομάδες και άρα διαφορετικά θέματα σε κάθε ομάδα.
 • Υπάρχει δυνατότητα οι ερωτήσεις να εμφανίζονται σε πολλές σελίδες πράγμα που βοηθάει στην αποτροπή της αντιγραφής.
 • Υπάρχει δυνατότητα χρονικού περιορισμού της εξέτασης.

Μειονεκτήματα

Παρ’ όλο που οι κωδικοί είναι προσωπικοί για τον κάθε φοιτητή,

 1. δεν μπορούμε να αποτρέψουμε το ενδεχόμενο να δώσει κάποιος τους κωδικούς του σε άλλο άτομο για να γράψει αντ’ αυτού. (Μια λύση γι αυτό είναι συνδυασμός με προφορική εξέταση και ανοιχτή κάμερα.)
 2. μπορεί να συνυπάρχουν περισσότερα του ενός άτομα στον ίδιο χώρο,
 3. ή ακόμη και να μπορεί να γίνει αναζήτηση στον παγκόσμιο ιστό, παράλληλα με την εξέταση.

Επίσης, σε περίπτωση που συνυπάρξουν πολλές εξετάσεις παράλληλα με πληθώρα ατόμων, υπάρχει κίνδυνος η πλατφόρμα να μην μπορεί να ανταποκριθεί σε τόσες πολλές παράλληλες συνδέσεις.

Το παραπάνω σενάριο εξέτασης αποτελεί πρόταση της ομάδας υποστήριξης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του Τμήματος Δικτύων, και σε καμία περίπτωση δεν είναι δεσμευτικό για τους διδάσκοντες.