Περιγραφή Σεναρίου

A. Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση με χρήση τηλεδιάσκεψης

Το σενάριο αυτό προκρίνεται για μαθήματα επιλογής με σχετικά μικρά ακροατήρια (>40 άτομα). Η προφορική εξέταση γίνεται μέσω SfB ή MS Teams ή άλλου εργαλείου τηλεδιάσκεψης (με επίδειξη ταυτότητας και διαρκώς ανοικτή κάμερα του εξεταζόμενου). Για καλύτερο έλεγχο ταυτοπροσωπίας, ο εξεταζόμενος συνδέεται στο σύστημα τηλεδιάσκεψης με τον ιδρυματικό του λογαριασμό. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να χρησιμοποιείται σύστημα τηλεδιάσκεψης που παρέχει τη δυνατότητα αυτή (SfB ή Microsoft Teams).

Κατά την ατομική προφορική εξ αποστάσεως εξέταση είναι απαραίτητο στην εξέταση να συμμετέχει στην εικονική αίθουσα τουλάχιστον ένας ακόμα φοιτητής ή επιτηρητής, ώστε να εξασφαλιστεί το αδιάβλητο της αξιολόγησης.

Περιγραφή Σεναρίου

Β. Αξιολόγηση με γραπτές εργασίες

Το σενάριο αυτό μπορεί να υλοποιηθεί μέσω εργασιών που έχουν δοθεί κατά τη διάρκεια του εξαμήνου (και περιλαμβάνουν ασκήσεις, παραδοτέα, ανάπτυξη δεξιοτήτων, κ.λπ.) ή με θέμα εργασίας που ανακοινώνεται την ημέρα της εξέτασης (take home assignment) και δίνεται περιορισμένο αλλά εύλογο χρονικό διάστημα (όχι περισσότερο από κάποιες ώρες) για την ανάπτυξη και την αποστολή του με ανάρτησή του στο eclass (εργαλείο «εργασίες»).

Προτείνεται η κατάθεση της εργασίας να γίνεται στο eclass στο οποίο ορίζεται σαφώς η καταληκτική ημερομηνία/ώρα παράδοσης της εργασίας και να ελέγχεται για λογοκλοπή μέσω του Turnitin (σύστημα ελέγχου λογοκλοπής συνδεδεμένο με την υπηρεσία e-class).

Εργαλεία εξ αποστάσεως εξέτασης

Περιγραφή Σεναρίου

Γ2. Γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση με ταυτοποίηση εξεταζόμενων και εποπτεία της διαδικασίας μέσω κάμερας

Το σενάριο αυτό προτείνεται για μαθήματα με μεγάλα ακροατήρια. Συνίσταται η γραπτή online εξέταση να γίνει μέσω eclass ώστε να υπάρχει πιστοποίηση εισόδου στο σύστημα με τον μοναδικό κωδικό του φοιτητή. Προϋπόθεση είναι να διαθέτουν κάμερα οι φοιτητές (σε κινητό ή υπολογιστή). Συνεπώς πρέπει οι φοιτητές να είναι ενήμεροι ότι οφείλουν να διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό (σύνδεση στο δίκτυο και υπολογιστή ή κινητό με κάμερα). Η εξέταση που γίνεται μέσω του εργαλείου «Ασκήσεις» του e-class, μπορεί να περιλαμβάνει ποικιλία ερωτήσεων κλειστού τύπου (σωστού – λάθους, ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ερωτήσεις συμπλήρωσης, κ.λπ.) καθώς και θέματα (ερωτήσεις) ανάπτυξης. Οι ερωτήσεις ανάπτυξης πρέπει να ελεγχθούν από το σύστημα Turnitin για λογοκλοπή, για το σκοπό αυτό, οι ερωτήσεις αυτού του τύπου είναι προτιμότερο να κατατεθούν μέσω του εργαλείου «Εργασίες» του e-class. Πρέπει να σημειωθεί ότι ερωτήσεις κλειστού τύπου διορθώνονται αυτόματα από το σύστημα.

Για την καλύτερη διεξαγωγή της διαδικασίας, προτείνεται οι φοιτητές χωρίζονται σε ομάδες των 30-40 ατόμων (σε επιμέρους εικονικές τάξεις μέσω το SfB ή του Microsoft Teams) και έναν τουλάχιστον «επιτηρητή». Η εποπτεία της διαδικασίας (περιορισμένου τύπου «επιτήρηση», δεδομένου ότι τα συστήματα που διαθέτουμε δεν επιτρέπουν ταυτόχρονη εποπτεία του συνόλου των καμερών αλλά και ούτε συνολική εποπτεία του χώρου) και η ταυτοποίηση γίνονται με κάμερα και επίδειξη της ταυτότητας του φοιτητή. Ο επιτηρητής μπορεί να ζητήσει σε κάθε στιγμή της διαδικασίας να ανοίξει η κάμερα του φοιτητή (εάν δεν είναι ήδη ανοικτή) και να επιδειχθεί η φοιτητική του ταυτότητα.

Για την αποφυγή της αντιγραφής προτείνεται η ανάπτυξη μεγάλης βάσης ερωτήσεων από τις οποίες αντλούνται τυχαία τα προς εξέταση θέματα και η παραμετροποίηση του συστήματος (είναι μια απλή επιλογή στο e-class) ώστε οι ερωτήσεις και οι προτεινόμενες απαντήσεις να αναδιατάσσονται αυτόματα. Με τις λειτουργίες αυτές καθίσταται πιο δυσχερής η δυνατότητα συνεργασίας ανάμεσα στους εξεταζόμενους.

Επίσης, για τον περιορισμό της δυνατότητας συνεργασίας μεταξύ φοιτητών προτείνεται περιορισμός του χρόνου της εξέτασης με αυτοματοποιημένο τρόπο: η διάθεση των ερωτημάτων γίνεται αυτόματα με την έναρξη της διαδικασίας εξέτασης ενώ στο σύστημα κλείνει αυτόματα με την χρονική περάτωση της διαδικασίας.

Είναι σκόπιμο τα ερωτήματα να καλύπτουν το σύνολο της εξεταζόμενης ύλης. Οι ερωτήσεις θα πρέπει να είναι σύνθετες και ο χρόνος εξέτασης πιο σύντομος από το συνήθη χρόνο δια ζώσης εξέτασης. Εάν είναι εφικτό, η εξέταση να γίνει με ανοικτά βιβλία (και προφανώς συνθετότερα θέματα) ώστε η προσφυγή σε «φροντιστήρια» και η επιτήρηση μέσω κάμερας να μην παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο.

Τέλος, σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος (π.χ. γενικευμένο πρόβλημα με το σύστημα τηλεδιάσκεψης από την πλευρά του Εξεταστή ή με το e-class) πρέπει να προβλεφθεί επανάληψη της εξέτασης.